На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/2001 и Службени гласник РС“, бр. 30/2010)  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта предузеће “Инос-Балкан“ д.о.о, поднело Министарству пољопривреде и заштите животне средине Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења опасног отпада – истрошених отпадних оловних акумулатора (до 50 тона), отпадних возила (максимално 50 возила), отпадних каблова који у себи садрже опасне материје (до 25 тона), електричног и електронског отпада (до 50 тона) и отпадног уља (максимално 25 тона), на к.п. 7306/3, 7306/4 и 7306/6, КО Ваљево, Град Ваљево, заведен под бројем 353-02-1100/2016-16.

У складу са чланом 3. став 1. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 69/2005), увид у поднету Студију о процени утицаја на животну средину се може извршити у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада бр.1, соба 426, сваког радног дана од 11-14 часова, као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Града Ваљева, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

У складу са чланом 4. став 2. и са чланом 6. горе поменутог правилника, примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину се подносе у писаном облику и достављају Министарству пољопривреде и заштите животне средине, ул. Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Jавна расправа и презентација предметне Студије биће одржана у просторијама Града Ваљева, дана 15.07.2016 . године са почетком у 1100 часова.