На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Носилац пројекта предузеће “Исоплус“ д.о.о поднело је Министарству пољопривреде и заштите животне средине захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта предизолованих цевоводних система и складиштења хемикалија које се користе у производном процесу (компонента А – полиол, у максималној количини од 14980 kg; компонента Б – изоцијанат, у максималној количини од 17220 kg; циклопентан, у максималној количини od 680 kg), на к.п. 2770/14, КО Алексинац Варош, СО Алексинац.

У складу са чланом 24. став 1. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), Министарствo пољопривреде и заштите животне средине дало је сагласност на предметну студију.

У складу са чланом 24. став 2.  Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09), носилац пројекта је дужан да при раду предметног пројекта, у свему испоштује мере заштите животне средине утврђене у предметној студији, као и услове надлежних органа и организација.

На одлуку о сагласности на предметну студију није дозвољена жалба. Носилац пројекта и заинтересованa јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном Управном суду у року од 30 дана од дана пријема овог обавештења, односно од дана објављивања у средствима информисања.

Донето решење можете видети овде.