На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01, «Сл. гласник РС» 30/10 ), даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Обавештавају се јавност и заинтерeсовани органи и организације да је носилац пројекта   Vibac Balcani д.о.о. Кочино село, Јагодина, поднео Министарству пољопривреде и заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину  изведеног пројекта: Пословно – производни комплекс – фабрика за производњу средстава за лепљење VIBAC BALCANI, на катастарским парцелама број 2413/75, 2413/76, 2413/77 КО Кочино село, Јагодина.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, соба 428, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20  дана од дана објављивања овог обавештења,  као и на службеном сајту Министарства.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама  Градске управе Јагодина, ул. Краља Петра I бр. 6.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 14.06.2017. године са почетком у 11 часова, у просторијама Градске управе Јагодина, ул. Краља Петра I бр. 6,  биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије.