Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења Сектора за заштиту животне средине

22. јун 2017.

Национална обука инспектора за заштиту животне средине и царинских службеника у вези контроле расхладних система, односно индустријских/комерцијалних инсталација у Републици Србији, 14 – 16. јун 2017., Рума

У периоду од 15-16. јуна 2017. године, у Руми, одржана је Национална обука инспектора за заштиту животне средине и царинских службеника у вези контроле расхладних инсталација, (комерцијалних/индустријских). Обука је једна од активности ХПМП пројекта (План смањења потрошње хлорофлуороугљоводоника), а организована је од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са програмом Уједињених нација за животну средину (УНЕП) и уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП).
20. јун 2017.

Одржан пети састанак радне групе за животну средину Регионалног савета за сарадњу

У Београду је данас одржан 5. састанак Радне групе за животну средину Регионалног савета за сарадњу. Државна секретарка Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић, председавајућа овогодишњим регионалним састанцима је истакла да економије Југоисточне Европе, које су кренуле напорним путем ка Европској унији треба да уједине своје снаге и узајамно обезбеде адекватне одговоре не само кроз обавезно усклађивање са законима ЕУ и одредбама транспозиције, већ и кроз стварање бољег и здравијег окружења за живот, тако што ће обезбедити развој зелене економије кроз заштиту животне средине и резилијентни одрживи развој.
20. јун 2017.

Планови за усаглашавање националних прописа којима се уређују биоцидни производи и припрема индустрије за имплементацију ЕУ Уредбе о биоцидним производима

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Одељење за хемикалије, у оквиру пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“, у сарадњи са Привредном комором Србије, одржало је семинар: „Планови за усаглашавање националних прописа којима се уређују биоцидни производи и припрема индустрије за имплементацију ЕУ Уредбе о биоцидним производима“.
16. јун 2017.

Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12,   41/13, 81/14, 30/15, 44/16 и 43/17), Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 43/17), члана 54. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 2. став 6. алинеја 4. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе  за трезор („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), објављује
16. јун 2017.

Одговоримо на климатски изазов

Уводна радионица пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“ који спроводи Министарство пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са УНДП и уз финансијску подршку Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ) одржана је јуче, 15. jуна 2017. године у просторијама Уједињених нација . У име Министарства пољопривреде и заштите животне средине присутнима се обратила државни секретар Стана Божовић. Она је истакла да ће Влада Републике Србије кроз ресорно Министарство пружити пуну логистичку и материјалну подршку локалним самоуправама како би могли да, у складу са сопственим потребама и капацитетима, одговоре на изазове и учествују у овом пројекту. Изазов свакако представља проналажење начина да се примени универзално, приступачно и одрживо решење за проблеме на локалном нивоу, посебно у случају када локалне самоуправе нису у могућности да то самостално постигну и самостално финансирају.
13. јун 2017.

Сарадња са Нaциoналним пaрком Black Canyon Colorado

У Бoтaничкoj бaшти Јевремовац у Бeoгрaду јуче је склoпљeн je спoрaзум измeђу Нaциoнaлoг пaркa Taрa и aмeричкoг Нaциoналнoг пaркa Black Canyon Colorado. Држaвни сeкрeтaр Mинистaрствa пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe др Стaна Бoжoвић je том приликом истакла: „Нaциoнaлни пaрк Taрa je oд изузeтнoг знaчaja зa лoкaлни eкoнoмски и oдрживи рaзвoj цeлe Зaпaднe Србиje. Mинистaрствo пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe свaкe гoдинe oдвaja oкo 200 милиoнa динaрa зa субвeнциje и пoдршку рaзвojу нaциoнaлних пaркoвa Србиje и сa вeликим зaдoвoљствoм жeлим дa истaкнeм дa смo прe нeких 15 дaнa пoтписaли угoвoрe сa нaциoнaлним пaркoвимa o субвeнциoнисaњу њихoвoг свaкoднeвнoг рaдa и будућeг рaзвoja, кaкo би oдгoвoрили зaдaцимa и стрaтeгиjaмa рaзвoja кoje прeд њих пoстaвљa Рeпубликa Србиjа.“