Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења Сектора за заштиту животне средине

24. мај 2017.

Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине дана 24. маја 2017. године објављује Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2017. години.
12. мај 2017.

Учешће делегације Републике Србије на Конференцији Страна уговорница Базелске, Ротердамске и Стокхолмске конвенције

13. заседање Конференција Страна уговорница Базелске конвенције (BC COP-13), 8. заседање Конференција Страна уговорница Ротердамске конвенције (RC COP-8) и 8. заседање Конференција Страна уговорница Стокхолмске конвенције (SC COP-8) одржано је 24. априла до 5. маја 2017. године у Женеви (Швајцарска). На Конференцији присуствовало преко 1600 учесника из преко 180 држава, укључујући посматраче, представнике цивилног друштва и индустрије у области управљања отпадом и хемикалијама.
4. мај 2017.

Признaњe Србиjи у oблaсти живoтнe срeдинe и рoднe рaвнoпрaвнoсти

У Жeнeви je 03. мaja 2017. године пoчeлa Кoнфeрeнциja УН зa пoмoћ зaштитe људскoг здрaвљa и живoтнe срeдинe oд нeгaтивних утицaja oпaснoг зaгaђeњa дeфинисaних крoз Бaзeлску, Стoкхoлмску и Рoтeрдaмску кoнвeнциjу. Уjeдињeнe нaциje у циљу дoстизaњa циљeвa oдрживoг рaзвoja пoсeбну пaжњу oбрaтилe су нa aспeкт рoднe рaвнoпрaвнoсти.
28. април 2017.

69 година рада Завода за заштиту природе Србије

Државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић је поводом обележавања 69 година од оснивања Завода за заштиту природе Србије истакла да су природна богатства темељ здраве животне средине и одрживог развоја и да због тога заштита и одрживо коришћење природних ресурса, треба да буде брига целог човечанства, на глобалном, регионалном и локалном нивоу.
28. април 2017.

Три милиона евра за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Лесковцу

Уговор за пројектовање и изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода у Лесковцу – објекти на линији третмана муља, у вредности од три милиона евра, потписан је данас између Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Града Лесковца и одабраног извођача радова (група понуђача SADE CGTH).
27. април 2017.

Апел

Поводом предстојећих првомајских празника и традиционалног боравка грађана у природи, како би се предупредио евентуални настанак шумских пожара, Министарство пољопривреде и заштите животне средине апелује на грађанe да: не пале ватру на отвореном простору у природи уколико та места нису за то предвиђена (видно обележена) и обезбеђена; не врше неконтролисано паљење ватре при извођењу пољопривредних  и других радова у близини шуме; уколико уоче пожар, одмах обавесте  МУП-Сектор за ванредне ситуације, односно најближу шумску управу; напомињемо да је одредбама члана 47.  Закона о шумама забрањено паљење отворене ватре у шуми и на земљишту у непосредној близини шуме, на удаљености мањој од 200 метара од руба шуме, изузев на месту које је само за ту намену одређено, уређено и видно обележено. Такође, одредбом члана 22. став 1. тачка 8. Закона о дивљачи и ловству забрањено је паљење корова, стрњика, трстика, траве и другог растиња у ловишту.