Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Саопштења

24. мај 2017.

Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине у 2017. години

Министарство пољопривреде и заштите животне средине дана 24. маја 2017. године објављује Јавни конкурс за доделу средстава за подршку пројектима цивилног друштва у области заштите животне средине  у 2017. години.
16. мај 2017.

Јавни увид о Нацрту уредбе и студији заштите о проглашењу предела изузетних одлика „Власина”

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине  оглашава ЈАВНИ УВИД О НАЦРТУ УРЕДБЕ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПРЕДЕЛА ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА „ВЛАСИНА” Подручје Предео изузетних одлика „Власина”, које се предлаже за заштиту, налази се у југоисточној Србији највећим делом на територији општине Сурдулица и заузима површину од 12. 228,1020 ha, а незнатним на територији општине Црна Трава, односно 512,7985 ha.
12. мај 2017.

Учешће делегације Републике Србије на Конференцији Страна уговорница Базелске, Ротердамске и Стокхолмске конвенције

13. заседање Конференција Страна уговорница Базелске конвенције (BC COP-13), 8. заседање Конференција Страна уговорница Ротердамске конвенције (RC COP-8) и 8. заседање Конференција Страна уговорница Стокхолмске конвенције (SC COP-8) одржано је 24. априла до 5. маја 2017. године у Женеви (Швајцарска). На Конференцији присуствовало преко 1600 учесника из преко 180 држава, укључујући посматраче, представнике цивилног друштва и индустрије у области управљања отпадом и хемикалијама.
9. мај 2017.

Јавни увид о Предлогу уредбе и студији заштите о проглашењу парка природе „Златиборˮ

У складу са чланом 43. Закона о заштити природе Закона о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр. и 14/2016), Министарство пољопривреде и заштите животне средине оглашава ЈАВНИ УВИД О ПРЕДЛОГУ УРЕДБЕ И СТУДИЈИ ЗАШТИТЕ О ПРОГЛАШЕЊУ ПАРКА ПРИРОДЕ „ЗЛАТИБОРˮ Парк природе „Златибор” налази се на територији општина Чајетина, Ужице, Нова Варош и Прибој и обухвата: на територији општине Чајетина, катастарку општину Стубло и делове катастарских општина Алин поток, Бранешци, Гостиље, Доброселица, Дренова, Јабланица, Љубиш, Семегњево, Чајетина и Шљивовица; на територији општине Ужице обухвата део катастарске општине Мокра Гора; на територији општине Нова Варош обухвата делове катастарских општина Бела река, Драглица, Негбина и Сеништа; на територији општине Прибој обухвата делове катастарских општина Бања, Кратово и Рача.
8. мај 2017.

Обука за службенике Управе царина

Представници Групе за спровођење ЦИТЕС Конвенције Министарства пољопривреде и заштите животне средине су у Зоолошком врту града Београда извршили обуку припадника Одељења за сузбијање кријумчарења, Одељења за анализу и управљање ризиком и Групе за аналитичко праћење инструмената царинске и спољнотрговинске заштите Управе царина везану за ЦИТЕС Конвенцију и контролу прекограничног промета дивљих врста.
4. мај 2017.

Признaњe Србиjи у oблaсти живoтнe срeдинe и рoднe рaвнoпрaвнoсти

У Жeнeви je 03. мaja 2017. године пoчeлa Кoнфeрeнциja УН зa пoмoћ зaштитe људскoг здрaвљa и живoтнe срeдинe oд нeгaтивних утицaja oпaснoг зaгaђeњa дeфинисaних крoз Бaзeлску, Стoкхoлмску и Рoтeрдaмску кoнвeнциjу. Уjeдињeнe нaциje у циљу дoстизaњa циљeвa oдрживoг рaзвoja пoсeбну пaжњу oбрaтилe су нa aспeкт рoднe рaвнoпрaвнoсти.