Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење опасног отпада (оловне батерије и акумулатори) од стране привредног друштва „ТАБ БАТЕРИЈЕ“ д.о.о., ул. Земунска 301 бб, Земун на локацији к.п. број 3837 КО Богатић.

Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво „ТАБ БАТЕРИЈЕ“ д.о.о. из Угриноваца (регистровано код АПР са матичним бројем 20602945, са шифром делатности 4532 – Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила), поднело Захтев за издавање дозволе за складиштење опасног отпада, дана 13. новембра 2015. године.

Оператер обавља делатност складиштења предметног отпада на локацији у Богатићу, на к.п. број 3837 КО Богатић. Активности које оператер предузима у току обављања делатности складиштења отпада јесу пријем и сортирање отпадних материјала, мерење и евидентирање отпада, складиштење отпада, транспортно манипулативне операције, пратећи технолошки поступци и отпрема материјала.

Рок за достављање мишљења и предлога је месец дана од дана објављивања огласа, на e-mail: jelena.tesla@eko.minpolj.gov.rs.

Увид у поднети Захтев може се извршити у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Одељење за управљање отпадом, Омладинских бригада бр. 1, 11070 Нови Београд, пети спрат, канцеларија 542, од 10 – 12 часова.