Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

16. октобар 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције дела производне хале II и уградње пећи за загревање и хомогенизацију алуминијумских блокова, на к.п. 4342/2, КО Севојно

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
13. октобар 2017.

Захтев за oдлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведених објеката на складишту нафтних деривата Ниш

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
13. октобар 2017.

Захтев за oдлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја затеченог стања на животну средину изведених објеката на складишту ТНГ Ниш

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» број 135/04, 36/09)  даје следеће
15. септембар 2017.

Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта граничног прелаза “Гостун“ између Републике Србије и Републике Црне Горе, КО Гостун, на територији СО Пријепоље

На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09)  даје следеће
14. септембар 2017.

Захтев за одлучивање о потреби ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат промене намене магацина готових производа у производни погон, заведен под бројем 353-02-02607/2016-16 од 21.12.2016.

На основу чл. 12. и 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
1. септембар 2017.

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „пилот“ постројења за технолошка испитивања флотацијске прераде Pb-Zn руде из лежишта „Подвирови“ и „Поповица“, на подручју Караманице, општина Босилеград

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће