Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

19. октобар 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације глине на површинском копу “Велики Брезаци“, КО Горње Црниљево, на територији СО Осечина

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
2. октобар 2017.

Захтев за сагласност на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Централно постројење за пречишћавање отпадних вода Града Крушевца, на КП 3453 КО Бивоље

На основу чл. 28., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
2. октобар 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: ЦЕНТАР ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ И ОПАСНОГ ОТПАДА на КП 2270 и 2271 КО Ваљево

На основу чл. 20., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
29. септембар 2017.

Захтев за давање сагласности на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат регионалне санитарне депоније чврстог комуналног отпада на локацији „Мунтина падина“, K.O. Пирот – Ван Варош, Град Пирот

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16 )  даје следеће
11. септембар 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта складиштења електричног и електронског отпада, отпадних возила, оловних акумулатора, отпадних уља и других врста опасног течног отпада, као и третмана отпадних возила

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 115. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр. 18/2016)  даје следеће
1. септембар 2017.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат постројења за пречишћавање воде Бериловац

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16 )  даје следеће