Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

Захтеви за давање сагласности на студије о процени утицаја

19. мај 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта предизолованих цевоводних система и складиштења хемикалија, на к.п. 2770/14, КО Алексинац Варош, СО Алексинац

На основу чл. 25., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
18. мај 2017.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину изведеног пројекта: Пословно – производни комплекс – фабрика за производњу средстава за лепљење VIBAC BALCANI, на катастарским парцелама број 2413/75, 2413/76, 2413/77 КО Кочино село, Јагодина

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01, «Сл. гласник РС» 30/10 ), даје следеће
8. мај 2017.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта реконструкције постојећег комплекса железничке станице Београд – Ранжирна за потребе формирања контејнерског терминала

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01, «Сл. гласник РС» 30/10 ),  даје следеће
28. април 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака и кречњачких бреча као ТГК из лежишта “Чука – Радошевица“, на к.п.бр. 4038, КО Дупци, на територији СО Брус

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), као и на основу члана 145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» број 33/97, 31/01)  даје следеће
26. април 2017.

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: Фабрика за производњу минералних фосфатних хранива за исхрану животиња на КП 2300 КО Прахово у Прахову

На основу чл. 20. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), у складу са члановима 3., 4. и 5. Правилника о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о Студији о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник РС» 69/05), као и на основу члана  145. Закона о општем управном поступку («Службени лист СРЈ» 33/97, 31/01)  даје следеће
26. април 2017.

Захтев за сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада “Каленић“, КО Каленић, на територији СО Уб

На основу чл. 25, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће