Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

18. мај 2017.

Решење да је потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње продуктовода од комплекса предузећа „VML“ у Сурчину

На основу чл. 10. став 1. и чл. 14 став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04, 36/09)  даје следеће
16. мај 2017.

Решење да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција и адаптација магацина сировина у магацин готових производа на КП 1908/5 КО Лесковац, територија Града Лесковца

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. ставoви 1. и 3.. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09),  даје следеће
12. мај 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта – мобилно постројење за третман инфективног медицинског отпада (уређај/аутоклав – аутоматски парни стерилизатор „ISS 500L“ Celitron), носиоца пројекта, „РЕМЕО”д.о.о. из Београда

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
25. април 2017.

Решење којим се носилац пројекта РТБ Бор Група – Рудник бакра Бор, ослобађа од израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације руде бакра из лежишта „Борска река“

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
30. март 2017.

Решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат изградње Кула 2- Фазе 3 комплекса „Ушће“ на к.п. бр. 2337/2 К.О. Нови Београд, носиоца пројекта, UŠĆE SHOPPING CENTAR” д.о.о. Београд

На основу чл. 10. став 5, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће
23. март 2017.

Решење којим се носилац пројекта ЈП ЕПС – Огранак ТЕНТ Обреновац, ослобађа од израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта продужења радног века и повећање снаге блока А4 снаге 308,5 MW и увођења мера за смањење емисија NOx у Термоелектрани Никола Тесла А

На основу чл. 10. став 1. и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09),  даје следеће