У оквиру NCPP пројекта (Национални план за искључивање из употребе потпуно халогенованих угљоводоника) обезбеђено је 100 комплета опреме-алата за исправно поступање са супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште приликом сервисирања расхладне и климатизационе опреме која садржи ове супстанце. Део опреме-алата распоређен је успостављеним тренинг центрима за обуку сервисних техничара из расхладног и климатизационог сектора, као и сервисима одабраним у оквиру претходног јавног позива објављеног на сајту Министарства 10. августа 2016. године. Преостали комплети опреме-алата намењени су за велика предузећа која производе, монтирају и сервисирају расхладне системе са пуњењем већим од 30 kg расхладног средства (5 комплета за велике сервисе) и мала предузећа која производе, монтирају и сервисирају расхладне системе са пуњењем мањим од 30 kg расхладног средства (25 комплета за мале сервисе). Расподела опреме-алата вршиће се преко Озонске канцеларије Министарства надлежног за послове заштите животне средине.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине расписује јавни позив и позива да се пријаве сви сервиси који обављају делатности инсталације, одржавања или сервисирања и провере испуштања расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи које садрже или се ослањају на супстанце које оштећују озонски омотач или на флуороване гасове са ефектом стаклене баште, делатност сакупљања супстанци које оштећују озонски омотач или флуорованих гасова са ефектом стаклене баште из расхладне и климатизационе опреме и топлотних пумпи и  искључивање из употребе такве опреме и система. Услов за пријављивање је да сервис именује једно своје стално запослено лице за обуку сервисних техничара, које је држављанин Републике Србије и има стечено основно стручно образовање или најмање три године праксе из области која одговара врсти делатности коју сервис обавља, као и да најкасније до 15. 01. 2017. достави попуњени образац Упитник за сервисе (образац 1 или образац 2у зависности од врсте сервисирања расхладних система или клима уређаја), који је саставни део овог позива и који мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног правног лица или предузетника.

Уз попуњени образац сервиси (правна лица или предузетници) су дужни да доставе и одговарајуће доказе у зависности од упитника који попуњавају: копију последњег издатог решења о упису у Регистар привредних субјеката, доказ о сталном радном односу запослених (Образац М-1 и копије Уговора о раду), а за лице које пријављују за обуку да доставе и доказ о завршеном основном стручном образовању или најмање три године праксе из области која одговара врсти делатности коју сервис обавља, као и копију уверења о држављанству Републике Србије.

Упитник за сервисе је потребно попунити штампаним словима својеручно, на писаћој машини или рачунару и послати заједно са пропратном документацијом искључиво путем поште Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Сектор за заштиту животне средине, Одељење за заштиту природних ресурса, на адресу:

Омладинских бригада 1
11070 Нови Београд
са назнаком ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СЕРВИСЕ и напоменом НЕ ОТВАРАТИ.

Комисија Министарства пољопривреде и заштите животне средине саставиће јединствену листу одабраних сервиса којима ће бити додељени комплети опреме-алата за исправно поступање са супстанцама које оштећују озонски омотач и одређеним флуорованим гасовима са ефектом стаклене баште приликом сервисирања расхладне и климатизационе опреме. НАПОМЕНА: Министарство задржава право да изврши проверу достављених података и да тражи другу потребну документацију.   

Све додатне информације могу се добити на телефон 011 269 64 32, а контакт особе у Министарству су  Бојана Ђуровић и Љубица Боловић.