Министарства пољопривреде и заштите животне средине је у циљу очувања, заштите и одрживог коришћења геодиверзитета Републике Србије формирало Радну групу за успостављање Геопаркова у Републици Србији са задатком да дефинише потенцијалне просторе за успостављање Геопаркова у Републици Србији и њихово укључивање у међународне организације – European Geoparks Network и UNESCO Global Geoparks Network, у складу са међународним иницијативама. Поред представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине, у Радној групи су били и представници Министарства рударства и енергетике, Министарства културе, Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског завода за заштиту природе, Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Природњачког музеја, Геолошког завода Србије, Рударско-геолошког факултета, Географског факултета и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ. Задатак Радне групе је и да после дефинисања потенцијалних простора за успостављање Геопаркова у Републици Србији формира посебне Радне тимове, у којима ће поред експерата из области геонауке бити представници локалних самоуправа и управљача заштићених подручја, за сваки Геопарк посебно.

У свом раду Радна група је урадила предлог полазних критеријума за утврђивање листе потенцијалних подручја за успостављање Геопаркова у Републици Србији као и листу потенцијаних подручја за успостављање геопаркова у Републици Србији. На трећем састанку Радна група је донела закључак да, би на основу расположиве документације и сазнања, треба формирати Радни тим и кренути са активностима на успостављању Геопарка Ђердап а затим на успостављању Геопарка Фрушка Гора.

Шта је Геопарк?

Иницијатива „европски геопаркови“ покренута је у оквиру европског пројекта Leader II , под називом „Развој геотуризма у Европи“, која је подржана од Reseve Naturelle Geologique de Haute Provence (Француска), Maestrazgo Cultural Park (Шпанија), Natural History Museum Petrified Forest of Lesvos (Грчка) и Geopak Vulcaneifel (Немачка), када је 2000. године формирана мрежа европских геопаркова „European Geoparks Network“ у циљу развоја и промоције геонаслеђа и туризма (геотуризма), У 2001. години мрежа је призната и од UNESCO-а, а после 14 година сарадње стигло се до покретање процедуре за дефинисање посебног програма посвећеног геопарковима, који ће бити ратификован до краја 2015. године од стране Уједињених нација. Тренутно у оквиру UNESCO Global Geoparks Network постоји 111 признатих геопаркова, од којих је 64 у Европи. Чињеница је да Република Србија нема ни једну територију која је партнер са ЕGN – European Geoparks Network а од суседних земаља Хрватска има један, Мађарска један, Румунија један, Словенија два.

Геопарк је територија која садржи геолошку баштину посебне важности, реткости или естетског изгледа. Концепт је у валоризацији, заштити, едукацији што већег броја људи у циљу одрживог развоја таквих територија, односно очувања не само једног природног добра већ целе територије на коју утиче, тј на флору, фауну, екосистем, културно-историјско наслеђе, као и локалну друштвену заједницу и њену традицију на коју је директно утицала. Остваривање циља врши се преко три кључна циља: Заштита (конзервација) – путем одговарајућих мера заштите, истраживања, сарадње са универзитетима; Едукација – односно упознавање све већег броја људи, посебно деце и омладине, са концептима истих, организовањем разних семинара, туристичких брошура, музеја, конференција, и др.; Геотуризам – стимулација и развијање нове врсте туризма.