Државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић је поводом обележавања 69 година од оснивања Завода за заштиту природе Србије истакла да су природна богатства темељ здраве животне средине и одрживог развоја и да због тога заштита и одрживо коришћење природних ресурса, треба да буде брига целог човечанства, на глобалном, регионалном и локалном нивоу.

„Заштићена подручја су наш најчешћи начин или алат, којим се врши заштита природе и којим се директно штите биљне врсте, а заштитом станишта стварају се предуслови за заштиту животињских врста, односно успостављањем заштићених подручја знатно се постиже очување биодиверзитета. Стратешки циљ Републике Србије јесте и повећање површине под заштитом са садашњих 6,54% на 12% која је и предвиђена Просторним планом Републике Србије. Успостављањем заштићених подручја и повећањем површине под заштитом, веома је важно истаћи да она поред заштитарских могућности, којима наравно треба дати предност, нуде и развојне могућности“ подвукла је Божовић.

Према њеним речима, мрежа заштићених подручја прошириће се проглашењем већег броја нових резервата, предела, паркова и споменика природе, као и установљењем делова подручја Кучаја, Бељанице и Горње Ресаве за национални парк.

Као још важнији циљ, Божовић је навела  изградњу делотворног система управљања заштићеним подручјима, који ће обезбедити да оно што је заштићено буде и сачувано и унапређено на прави и одржив начин, у јавном интересу али и за добробит људи који живе у заштићеним подручјима и носилаца привредног развоја.

Завод за заштиту природе, још од 1948. године, када је и основан, као Завод за заштиту и научно проучавање природних реткости НР Србије, представља јавну стручну установу, којој је поверена заштита и унапређење природних богатстава Србије.