Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

22. јун 2017.

20170615_092020У периоду од 15-16. јуна 2017. године, у Руми, одржана је Национална обука инспектора за заштиту животне средине и царинских службеника у вези контроле расхладних инсталација, (комерцијалних/индустријских). Обука је једна од активности ХПМП пројекта (План смањења потрошње хлорофлуороугљоводоника), а организована је од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са програмом Уједињених нација за животну средину (УНЕП) и уз подршку Програма Уједињених нација за развој (УНДП). (више…)

20. јун 2017.

rccУ Београду је данас одржан 5. састанак Радне групе за животну средину Регионалног савета за сарадњу. Државна секретарка Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић, председавајућа овогодишњим регионалним састанцима је истакла да економије Југоисточне Европе, које су кренуле напорним путем ка Европској унији треба да уједине своје снаге и узајамно обезбеде адекватне одговоре не само кроз обавезно усклађивање са законима ЕУ и одредбама транспозиције, већ и кроз стварање бољег и здравијег окружења за живот, тако што ће обезбедити развој зелене економије кроз заштиту животне средине и резилијентни одрживи развој. (више…)

20. јун 2017.

slika-bprМинистарство пољопривреде и заштите животне средине, Одељење за хемикалије, у оквиру пројекта „Управљање ризиком од хемикалија у Србији“, у сарадњи са Привредном комором Србије, одржало је семинар: „Планови за усаглашавање националних прописа којима се уређују биоцидни производи и припрема индустрије за имплементацију ЕУ Уредбе о биоцидним производима“. (више…)

16. јун 2017.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу Закона о престанку важења Закона о Фонду за заштиту животне средине („Службени гласник РС”, број 93/12), члана 4. Уредбе о висини и условима за доделу подстицајних средстава („Службени гласник РС”, бр. 88/09, 67/10, 101/10, 16/11, 86/11, 35/12, 48/12,   41/13, 81/14, 30/15, 44/16 и 43/17), Правилника о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада („Службени гласник РС”, број 43/17), члана 54. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 2. став 6. алинеја 4. Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе  за трезор („Службени гласник РС”, бр. 113/13, 8/14 и 24/16), објављује (више…)

16. јун 2017.

izazovУводна радионица пројекта „Локални развој отпоран на климатске промене“ који спроводи Министарство пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са УНДП и уз финансијску подршку Глобалног фонда за животну средину (ГЕФ) одржана је јуче, 15. jуна 2017. године у просторијама Уједињених нација .

У име Министарства пољопривреде и заштите животне средине присутнима се обратила државни секретар Стана Божовић. Она је истакла да ће Влада Републике Србије кроз ресорно Министарство пружити пуну логистичку и материјалну подршку локалним самоуправама како би могли да, у складу са сопственим потребама и капацитетима, одговоре на изазове и учествују у овом пројекту. Изазов свакако представља проналажење начина да се примени универзално, приступачно и одрживо решење за проблеме на локалном нивоу, посебно у случају када локалне самоуправе нису у могућности да то самостално постигну и самостално финансирају. (више…)

13. јун 2017.

foto

У Бoтaничкoj бaшти Јевремовац у Бeoгрaду јуче је склoпљeн je спoрaзум измeђу Нaциoнaлoг пaркa Taрa и aмeричкoг Нaциoналнoг пaркa Black Canyon Colorado. Држaвни сeкрeтaр Mинистaрствa пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe др Стaна Бoжoвић je том приликом истакла:

„Нaциoнaлни пaрк Taрa je oд изузeтнoг знaчaja зa лoкaлни eкoнoмски и oдрживи рaзвoj цeлe Зaпaднe Србиje. Mинистaрствo пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe свaкe гoдинe oдвaja oкo 200 милиoнa динaрa зa субвeнциje и пoдршку рaзвojу нaциoнaлних пaркoвa Србиje и сa вeликим зaдoвoљствoм жeлим дa истaкнeм дa смo прe нeких 15 дaнa пoтписaли угoвoрe сa нaциoнaлним пaркoвимa o субвeнциoнисaњу њихoвoг свaкoднeвнoг рaдa и будућeг рaзвoja, кaкo би oдгoвoрили зaдaцимa и стрaтeгиjaмa рaзвoja кoje прeд њих пoстaвљa Рeпубликa Србиjа.“ (више…)

9. јун 2017.

nis1Државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић отворила је у Нишу Међународни сајам водоводне и канализационе опреме и енергетске ефикасности и том приликом је истакла да управљање водама, сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, као и заштита водних добара, представља један од најзначајнијих питања са којима се наше друштво сусреће, како у погледу обезбеђивања високог животног стандарда наших суграђана, тако и у погледу очувања и заштите животне средине и да је Град Ниш предмет значајних инвестиција и помоћи Владе Републике Србије у циљу обезбеђивања бољег животног стандарда за све грађане јужне Србије као и да је Ниш град у коме ће се реализовати наш највећи инфраструктурни пројекат у области пречишћавања отпадних вода, вредан преко 50 милиона евра и финасиран средствима Европске уније. (више…)

7. јун 2017.

skupstina1Држaвни сeкрeтaр у Mинистaрству пoљoприврeдe и зaштитe живoтнe срeдинe Стaнa Бoжoвић je истaклa данас на Конференцији поводом Дана животне средине у Дому Народне скупштине да су климaтскe прoмeнe jeдaн  oд нajвeћих глoбaлних изaзoвa дaнaшњицe, a њeгoвo рeшaвaњe зaхтeвa укључeњe свих зaинтeрeсoвaних стрaнa нa мeђунaрoднoм, рeгионaлнoм и лoкaлнoм нивoу. (више…)

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Агенција за заштиту животне средине Републички хидрометеоролошки завод Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Завод за заштиту природе Србије