Zvanicna prezentacija MPZZS - Zastita zivotne sredine

29. новембар 2016.

slika1Министарство пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са TAIEX програмом Европске Комисије, организвало је од 24. до 25. новембра, дводневни семинар под називом  ,,Успостављање система за примену Оцене прихватљивости у Републици Србији”. Семинар је првенствено био намењен представницима државних органа и организација са циљем јачања капацитета свих релевантних актера на националном и регионалном нивоу који су одговорни за имплементацију Директиве о стаништима и система за оцену прихватљивости. Један од важних задата је било и упознавање са искуствима земаља Европске Уније у примени поступка Оцене прихватљивости и синергизам овог поступка са стратешком проценом и проценом утицаја на животну средину. (више…)

28. новембар 2016.

20161128_113209Делегација Европске уније у Србији је данас званично уручила Министарству пољопривреде и заштите животне средине седам возила специјализованих за транспорт дивљих животиња које надлежне надзорне службе Републике Србије одузму или заплене приликом отркивања покушаја кријумчарења и других видова кршњеа прописа. (више…)

18. новембар 2016.

slika1Делегација Републике Србије, коју предводи државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Стана Божовић, организовала је 18. новембра, последњег дана 22. Конференције УН о промени климе у Маракешу, Мароко, пратећи догађај под називом: „Улога цивилног сектора и локалних самоуправа у спровођењу Националних циљева смањења емисија гасова са фектом стаклене баште“. Организација оваквих догађаја од значаја је за политичку промоцију земље на међународном нивоу, али и привлачење донатора за посебну, у овом случају, област климатских промена. (више…)

18. новембар 2016.

10-11-2016-zv_0008-2Дана 10.11.2016. године одржан је у Београду скуп под називом „Нова подзаконска акта у области заштите вода“, који је организовало Министарство пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са Привредном комором Србије. (више…)

16. новембар 2016.

image-0-02-05-5471c1f3128d7da6591e86fc103000ac1dbe8f83e82f907aee4cba7166fe4629-vСeгмeнт нa висoкoм нивoу Кoнфeрeнциje o прoмeни климe пoд oкриљeм Oквирнe кoнвeнциje УН o прoмeни климe oтвoрeн je у утoрaк, 15. нoвeмбрa свeчaнoм цeрeмoниjoм кojу je oтвoриo Крaљ Maрoкa Mухaмeд 6. Крaљ Maрoкa и нaглaсиo je знaчaj пoдизaњa знaњa и свeсти o прoблeму климaтских прoмeнa, aли и oбрaзoвaњa кao кључнoг зa eфикaсну бoрбу прoтив oвoг прoблeмa. (више…)

15. новембар 2016.

20161115_132225Сектор инспекције за заштиту животне средине у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, је у оквиру својих активности одржао други, у низу, састанак са инспекторима јединицама локалне самоуправе за Зајечарски, Борски и Пиротски округ у Граду Зајечару. (више…)

11. новембар 2016.

На основу члана 5. ст. 1. и 3. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС”, број 128/14), Министарство пољопривреде и заштите животне средине, оглашава

К О Н К У Р С  ЗА УСТУПАЊЕ РИБАРСКИХ ПОДРУЧЈА НА КОРИШЋЕЊЕ (више…)

10. новембар 2016.

macaca-fuscata-u-cirkusuРeпубличкa инспeкциja зa зaштиту живoтнe срeдинe oдузeлa je у срeду 09.11.2016. године jeдaн примeрaк мaкaкa мajмунa врстe (Macaca fuscata) oд физичкoг лицa у Бeoгрaду. Свe врстe примaтa су зaштићeнe Кoнвeнциjoм o мeђунaрoднoм прoмeту угрoжeним врстaмa дивљe фaунe и флoрe (ЦИTEС)  и  нaциoнaлним прoписимa из oблaсти зaштитe прирoдe.  (више…)

КОРИСНИ ЛИНКОВИ
Агенција за заштиту животне средине Републички хидрометеоролошки завод Агенција за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије Завод за заштиту природе Србије